За връзка с нас
Деца Учители Относно

Преосмислено образование

В настоящия европейски климат много граждани се оказват в ситуация на криза поради нахлуването на Русия в Украйна. Хиляди хора напускат домовете си със семействата си, за да намерят подслон в съседните страни. Това само по себе си създава огромна промяна в живота им, към която възрастните, както и децата, трябва да се адаптират.

Проектът Добре дошли! има за цел да насърчи интеграцията на деца и младежи с мигрантски произход в новото им училище. Принудени да напуснат собствените си домове, децата имигранти могат да се чувстват в затруднение как да продължат живота си в нова страна. Основната идея на проекта Добре дошли! е да осигури равен достъп до образование и шансове за адаптация на деца с мигрантски произход в нова страна.

dolphin hedhgehog dog lion
background

Започвате ли училище в нова страна?

Нека научим заедно нови езици и се подготвим за ново приключение в ново училище!

Мултимедиен наръчник за учители, работещи в многокултурни класни стаи

Да се научим да работим с деца мигранти във всички аспекти на образователния процес!
background

Защо Добре дошли

мотивация за децата мигранти да се включат и да учат – как да проверяват знанията си по обективен начин
как да оценим техния напредък – как да мотивираме местните деца да включат мигрант в своите дейности
как да насърчим децата мигранти да споделят културата и езика си с нас и да учат местните за тяхната страна
как да ги мотивираме да учат местния език и да бъдат активни в училищния живот
съвети как да се грижат за психическото си благополучие и др.

Ръководство за учители

Ръководство за учители - Как да работим с деца мигранти в класната стая?

Дейности в класната стая

Дейности в класната стая

Музикални работилници

Разказване на дигитални истории

Междукултурно готвене

Добре дошли в моята страна на мечтите!

Работилници за пластични изкуства

Сензомоторни работилници

Тандемно обучение

Partners

Rej’s Foundation
AED
Fundacja Understanding
Web2Learn
Pelican
Lviv University

Rej’s Foundation

Фондацията на Mikołaj Rej за подкрепа на полската култура и език от самото си създаване работи за интегриране на деца с мигрантски опит в образователната система и повечето от проектите са посветени на деца и младежи. Неправителствените организации на Краков заедно с Градския съвет формират „Коалиция Отворен Краков“, за да подкрепят заедно мигрантите и бежанците, идващи в града. Сега, по време на войната в Украйна, тази коалиция работи на пълни обороти и включва около 1000 доброволци всеки ден. Под ръководството на Фондация „Reja“ има 2 украински училища, създадени в Краков през първата седмица на войната, беше въведена спешна програма за интегриране на украински деца в предучилищни заведения и училища при изключителни условия и системата за езикова подкрепа. Екипът на фондацията заедно с други организации работи 24/7, за да подпомогне украинските семейства и да помогне на децата да влязат в образователната система и да започнат „редовен” живот по време на криза. Да имат дом и училище далеч от дома.

Връзки: 

Уебсайт: http://fundacjareja.eu

IG of your organization: #fundacjareja

FB of your organization: https://www.facebook.com/fundacjarejaeu

AED

Асоциация за европейско развитие е неправителствена организация, основана през 2013 г. в България. АЕР организира различни инициативи, събития, обучения, семинари, кръгли маси и изготвя изследвания и анализи. Екипът на АЕР работи с висок професионализъм, отговаряйки на нуждите на различни целеви групи за подобряване качеството им на живот. Работят с хора от всички възрасти по темите: Социална отговорност, гражданска ангажираност и участие; Образование и обучение; Социално включване; Пригодност за заетост; Кариерно консултиране; Личностно и професионално развитие и др.

Дейности: подкрепа на борбата с дискриминацията, развитие на училищната общност, образование и неформално образование, екология, социални дейности и психология, младежки дейности, здравеопазване, екологично мислене, зелен транспорт и др. АЕР провежда конференции, лекции, семинари, разработва проекти, програми, стратегии и иновации за развитие на екосистемата на социалната икономика, организира инициативи за интеграция на мигранти и бежанци, както и на други маргинализирани групи. Наши партньори са: детски градини, училища, общини, областни администрации, университети и др.

Връзки: 

Уебсайт: https://aedbg.com/ 

IG of your organization: 

FB of your organization: https://www.facebook.com/AsociaciaZaEvropejskoRazvitie 

Fundacja Understanding

Фондация Understanding

Фондация Understanding провежда международни проекти, курсове и семинари за учители, възрастни и младежи по теми, свързани с психичното благополучие, ненасилствената комуникация, мултикултурализма и многоезичието. Нашите проекти включват проучване и създаване на образователни програми и материали, както и тяхното внедряване. Ние също така организираме класове и събития за училища и семейства, насърчаващи мултикултурализма, многоезичието, толерантността и интеграцията. Ние вярваме в разпознаването на индивидуалните нужди и създаването на гъвкави методи и програми за психологическа устойчивост, междукултурна интеграция и образование.

Връзки: 

Уебсайт: www.understanding.pl

IG of your organization: https://www.instagram.com/fundacjaunderstanding/

FB of your organization: https://www.facebook.com/FundUnderstanding

Web2Learn

Web2Learn е компания за научноизследователска и развойна дейност (R&D) с опит в проектирането, разработването, тестването и оценката на цифрови решения в услуга на отвореното и социално обучение. Web2Learn предлага обучения по отворено образование, отворена наука, гражданска наука с акцент върху развиването на професионални умения за възприемане на откритост. Освен това Web2Learn оформя и участва в проекти, финансирани от ЕС, които подобряват социалното включване, гражданската ангажираност и активното гражданство (напр. BOLD, HEIDI). Освен това, от 2022 г. Web2Learn разработва и участва в проекти, насочени към нуждите на украинските бежанци и разселените лица в Европа (напр. AGILE, Baltics4UA).

Връзки: 

Уебсайт: https://web2learn.eu/ 

IG of your organization: (LinkedIn) https://www.linkedin.com/company/web2learn/ 

FB of your organization: 

Pelican

PELICAN

Езикова гимназия с право на държавен изпит по езика PELICAN, s.r.o. предоставя образователни възможности в областта на училищното, висшето образование и образованието за възрастни. Основният обхват на организацията е да обслужва нуждите на студенти, учители и образователни общности чрез подкрепа, сътрудничество и партньорство с местни, регионални и държавни организации с нестопанска цел и предоставяне на качествени продукти, програми и професионални услуги. PELICAN има значителен опит в международни проекти, финансирани от Европейската комисия, насочени към разработването и прилагането на иновативни ресурси и методологии за преподаване и обучение. PELICAN използва своя опит, за да насърчава иновациите в училищата, да подкрепя внедряването на текущи методологии в учебните програми, да подкрепя учителите и училищата да възприемат и използват иновативни методи и инструменти, базирани на технологии. PELICAN се стреми към качествено образование в Чехия.

Връзки: 

Www of your organization: https://www.skolapelican.com/en/language-school-brno/

IG of your organization: https://www.instagram.com/skola_pelican/?hl=cs

FB of your organization: https://www.facebook.com/skolapelican/?locale=cs_CZ

Lviv University

Националният политехнически университет в Лвов (LPNU), основан през 1816 г., е най-големият университет в Украйна. Състои се от 18 института, включително 106 академични отдела и обучаващи около 34 000 студенти, 600 докторанти. Учебният процес се осигурява от преподавателски състав от почти 2200 служители, 280 от които са редовни професори (притежаващи докторска степен) и над 1200 доценти (притежаващи докторска степен). От 1961 г. LPNU обучава чуждестранни студенти. В началото на 2022 г. в университета има повече от 300 международни студенти от 20 държави. ECTS се използва широко за улесняване на програми за обмен.

Образователните и научните постижения на университета в различни области на науката се основават на синергията на инженерни, природни, икономически и социално-хуманитарни училища. Основните принципи, определящи идеологията на Политехническия университет в Лвов, са висок професионализъм, академична свобода, институционална автономия, иновации в научните изследвания и преподаването, доверие, уважение и справедливост. LPNU е водещ в Украйна в прилагането на нова образователна парадигма – обучение, ориентирано към студента, и подход, основан на компетентности при разработването и реализацията на образователни програми.

Връзки: 

Уебсайт: https://lpnu.ua/

IG of your organization: https://www.instagram.com/lpnu_official/

FB of your organization: https://www.facebook.com/lvivpolytechnic